اهم وظایف امور بازرگانی عمده

اهم وظایف آن اجرای طرح احداث جایگاه در قالب شرکتهای برند (برندسازی)،اجرا و پیگیری احداث جایگاه های تک سکو و کوچک بر حسب کاهش هزینه و صرفه اقتصادی در کلانشهرها و  شهرهای تک جایگاه ، بروز رسانی و تدوین دستور العمل اجرائی و نظارتی طرح درجه بندی جایگاههای عرضه سوخت ،پیگیری و تهیه گزارش و تصویب کارمزد مجاری عرضه در مراجع ذیربط ،تدوین دستورالعمل پرداخت کارمزد و اعلام به مناطق پس از حصول اطمینان  از حفظ شاخصها و با تائید بازرگانی منطقه ، نظارت بر عملکرد فروش فرآورده در مرزها و  اتخاذ راهکارهای مناسب جهت افزایش فروش فرآورده در مرزها به منظور ایجاد درآمد و پیشگیری از قاچاق ،تهیه و تدوین متون قراردادی فروش با ارگانهای مختلف مصرف کننده و نظارت بر اجرای دقیق قراردادها، همکاری در جهت ارتقاء کیفیت سامانه های خدماتی تجارت آسان و سامانه فروش به مصرف کنندگان عمده، تهیه و تدوین دستورالعمل شناسایی و ارزیابی و عملکردی شرکتهای صاحب صلاحیت (برند)،

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 84129-021
شماره نمابر:-88813112-021 شماره پیگیری 84121199
مرکز پاسخگویی : 09627 (موارد مرتبط با کارت سوخت)